تعمیر یخچال در بوشهر

تعمیر یخچال در بوشهر

جهت دریافت خدمات یخچال بوشهر اینجا کلیک کنید

عیب

۱ – ﻳﺨﭽﺎل ﮐﺎر ﻧﻤﻰ ﮐﻨﺪ

علت

۱- ﭘﺮﻳﺰ، ﺑﺮق ﻧﺪارد

۲ – ﺳﻴﻢ دو ﺷﺎﺧﻪ ﻳﺎ ﭘﺮﻳﺰ ﺧﺮاب اﺳﺖ

۳- درﺟﻪ ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت روى ﺧﺎﻣﻮش ﻗﺮار دارد

۴- ﺑﺮق ﺧﻴﻠﻰ ﺿﻌﻴﻒ اﺳﺖ

راه حل

۱-برق را برسی کنید

۲-ﺳﻴﻢ دو ﺷﺎﺧﻪ ﻳﺎ ﭘﺮﻳﺰ را ﺑﺮرﺳﻰ ﮐﻨﻴﺪ

۳-درﺟﻪ ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت را روى ﻳﮑﻰ از درﺟﺎت ﻗﺮار دﻫﻴﺪ

۴-دو ﺷﺎﺧﻪ را از ﭘﺮﻳﺰ ﺑﺮق ﺟﺪا ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .زﻳﺮا در ﮐﻤﺘﺮ از ۱۸ وﻟﺖ ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر ﮐﺎر ﻧﻤﻰ ﮐﻨﺪ.

جهت دریافت خدمات تعمیر یخچال در بوشهر اینجا کلیک کنید

عیب

۲-ﻳﺨﭽﺎل ﺑﻪ اﻧﺪازه کافی ﺧﻨﮏ ﻧﻤﻰ ﮐﻨﺪ.

علت

۱-درﺟﻪ ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت روى ﮐﻢ ﻗﺮار دارد

۲-ﻳﺨﭽﺎل در ﺟﺎى ﮔﺮم ﻗﺮار دارد

۳-در ﻳﺨﭽﺎل ﺑﻴﺶ ازﺣﺪ ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد

۴-روى ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎى ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﺗﻤﻴﺰ ﮐﺮدن دارد

۵-ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻰ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ در ﻳﺨﭽﺎل ﻧﮕﻬﺪارى ﻣﻰ ﺷﻮد

۶-ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻳﺨﭽﺎل ﺗﺎ دﻳﻮار ﮐﻢ اﺳﺖ

۷-داﺧﻞ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﻓﮏ زﻳﺎد دارد

۸-گاز یخچال کم شده

راه حل

۱-درجه ترموستات را زیاد کنید

۲-ﺟﺎى ﻳﺨﭽﺎل را ﻋﻮض ﮐﻨﻴﺪ

۳-ﺣﺘﻰ اﻻﻣﮑﺎن درب ﻳﺨﭽﺎل را ﺑﺎز ﻧﮑﻨﻴﺪ

۴- ﺑﺎ ﺟﺎروﺑﺮﻗﻰ ﭘﺸﺖ ﻳﺨﭽﺎل را ﺗﻤﻴﺰ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ

۵-ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻳﺨﭽﺎل ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻰ در ﻳﺨﭽﺎل ﺑﮕﺬارﻳﺪ

۶-ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻳﺨﭽﺎل را ﺗﺎ دﻳﻮار زﻳﺎد ﮐﻨﻴﺪ

۷-ﻳﺨﭽﺎل را از ﺑﺮق ﺑﮑﺸﻴﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﻴﺰ ﮐﺮدن ﺑﺮﻓﮏ اﻗﺪام ﮐﻨﻴﺪ

جهت دریافت خدمات تعمیر یخچال در بوشهر اینجا کلیک کنید

عیب

چراغ داخل یخچال روشن نمی شود

علت

۱-لامپ سوخته

۲-برق یخچال قطع شده

۳-شستی کلید درست عمل نمی کند

راه حل

۱-لامپ را تعویض کنید

۲-دوشاخه یخچال و پریز برق را برسی کنید

۳-شستی را برسی کنید

جهت دریافت خدمات تعمیر یخچال در بوشهر اینجا کلیک کنید

تعمیر یخچال در بوشهر

عیب

۴-در حین کار کردن یخچال صدا می دهد

علت

۱-یخچال تراز نیست

۲-لوله های کندانسور با بدنه برخورد می کنند

۳-یخچال روی زمین لق می خورد

راه حل

۱-توسط پیچ های تنظیم پابه یخچال را تراز کنید

۲-عیب را برسی نمایید

۳-تعادل یخچال را به کمک پیچ های تنطیم برقرار کنید

جهت دریافت خدمات تعمیر یخچال در بوشهر اینجا کلیک کنید