تعمیر لباسشویی اتوماتیک

عیب یابی و تعمیر لباسشویی اتوماتیک

عیب :

ﭘﺲ از ﮐﺸﻴﺪن دﮐﻤﻪ ﺗﺎﻳﻤﺮ ﺑﻪ ﺑﻴﺮون ﭼﺮاغ روﺷﻦ ﻧﻤﻰ ﺷﻮد ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﺎرى اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻰ دﻫﺪ .

دلیل عیب :


۱ــ ﭘﺮﻳﺰ، ﺑﺮق ﻧﺪارد . ۲ــ درب ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.


در صورت برخورد با مشکل جهت دریافت خدمات تعمیر لباسشویی اتوماتیک اینجا کلیک کنید

عیب :


٢ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮق دارد و ﭼﺮاغ ﺳﻴﮕﻨﺎل روﺷﻦ ﻣﻰ ﺷﻮد اّﻣﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻴﭻ ﻋﻤﻠﻰ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻰ دﻫﺪ .

دلیل عیب :


۱ــ ﺷﻴﺮ ﺑﺮﻗﯽ ﺧﺮاب اﺳﺖ. ۲ــ ﺷﻴﺮ آب ﺑﺴﺘﻪ و ﻳﺎ آب ﻧﺪارد.


در صورت برخورد با مشکل جهت دریافت خدمات تعمیر لباسشویی اتوماتیک اینجا کلیک کنید

عیب :


٣. ﻟﺒﺎس ﺷﻮﻳﻰ روﺷﻦ اﺳﺖ اّﻣﺎ آب ﻧﻤﻰ ﮔﻴﺮد .

دلیل عیب :

۱ــ ﺷﻴﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ آب ﻧﺪارد ﻳﺎ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ۲ــ ﻓﺸﺎر آب ﺷﻬﺮ ﮐﻢ ﺷﺪه ۳ــ ﺷﻴﻠﻨﮓ ورودى ﺗﺎﺧﻮرده اﺳﺖ. ۴ــ ﻓﻴﻠﺘﺮ ورودى ﺷﻴﺮ اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﻰ ﮐﺜﻴﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ. . ــ ﺷﻴﺮ اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﻰ ﺧﺮاب اﺳﺖ۶ــ ﻫﻴﺪرواﺳﺘﺎت ﺧﺮاب اﺳﺖ.
۱ــ از ﺟﺎرى ﺑﻮدن آب ﺷﻬﺮ در ﺷﻴﺮ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﻴﺪ . ۲ــ ﻓﺸﺎر آب ﺷﻬﺮ از ﺣّﺪ ﻣﺠﺎز ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺒﺎس ﺷﻮﻳﻰ را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﻴﺪ . ۳ــ ﺷﻴﻠﻨﮓ ورودى را ﺑﺎزدﻳﺪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﮐﻪ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﻧﺴﺪادى ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ۴ــ ﺷﻴﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ را ﺑﺒﻨﺪﻳﺪ و ﺷﻴﻠﻨﮓ ورودى را از ﺷﻴﺮ اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﻰ ﺑﺎز ﻧﻤﻮده، ﭼﻨﺎن ﭼﻪ ﺗﻮرى ﺷﻴﺮ اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﻰ ﮐﺜﻴﻒ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺷﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ آن را ﺗﻤﻴﺰ ﮐﻨﻴﺪ .

در صورت برخورد با مشکل جهت دریافت خدمات تعمیر لباسشویی اتوماتیک اینجا کلیک کنید

تعمیر لباسشویی اتوماتیک

عیب :


٤ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻟﺒﺎس ﺷﻮﻳﻰ ﻓﻘﻂ آب ﻣﻰ ﮔﻴﺮد و ﻋﻤﻠّﻴﺎت ﺑﻌﺪى آن ﻣﺘﻮّﻗﻒ ﻣﻰ ﺷﻮد .

دلیل عیب :


۱ــ ﻫﻴﺪرواﺳﺘﺎت ﺧﺮاب اﺳﺖ. ۲ــ ﻣﻮﺗﻮر ﺗﺎﻳﻤﺮ ﺧﺮاب اﺳﺖ .

در صورت برخورد با مشکل جهت دریافت خدمات تعمیر لباسشویی اتوماتیک اینجا کلیک کنید

عیب :


٥ در ﺣﺎﻟﺘﻰ ﮐﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻟﺒﺎس ﺷﻮﻳﻰ ﺧﺎﻣﻮش اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﺎزﻧﻤﻮدن ﺷﻴﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ آب وارد ﻣﺨﺰن ﻣﻰ ﺷﻮد .

دلیل عیب :


۱ــ ﺷﻴﺮ اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﻰ ﺧﺮاب اﺳﺖ.

در صورت برخورد با مشکل جهت دریافت خدمات تعمیر لباسشویی اتوماتیک اینجا کلیک کنید

عیب :


ﻣﺎﺷﻴﻦ در ﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ داﺋﻤﺎ آب میگیرد و آب داﺧﻞ ﻣﺨﺰن در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻴﻨﻰ ﻧﻤﻰ اﻳﺴﺘﺪ و ﻣﺨﺰن ﻟﺒﺮﻳﺰ ﻣﻰ ﺷﻮد.

دلیل عیب :


۱ــ ﺷﻴﻠﻨﮓ ﻫﻴﺪرواﺳﺘﺎت ﺳﻮراخ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﻮاى ﻓﺸﺮده از آن ﺧﺎرج ﻣﻰ ﺷﻮد . ۲ــ ﻫﻴﺪرواﺳﺘﺎت ﺧﺮاب اﺳﺖ . ۳ــ ﻫﻴﺪرواﺳﺘﺎت ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻴﺴﺖ.

در صورت برخورد با مشکل جهت دریافت خدمات تعمیر لباسشویی اتوماتیک اینجا کلیک کنید