تعمیر کولر گازی

عیب یابی و تعمیر کولر بوشهر


جهت درخواست تعمیر کولر بوشهر اینجا کلیک کنید

عیب۱- کولر روشن نمی شود


علت ۱- پریز برق ندارد،دوشاخه یا سیم رابط کولر معیوب است.
رفع عیب۱- با بر رسی برق پریز و اطمینان از سالم بودن آن ،بدنه کولر را با احتیاط جدا نموده و پس از آن که دو شاخه را وارد پریز نمودید،بتوسط ولتمتر مقدار برق را در ترمینال اصلی مورد اندازه گیری قرار دهید.اگر در ترمینال اصلی ولتاژ وجود نداشت ابتدا دو شاخه و سپس سیم رابط را تعویض نمایید البته در صورتی که در برسی دو شاخه ،عیب خاصی مشاهده نشده باشد.

عیب۲- کولر روشن نمی شود.


علت۲- کلید اصلی خراب است.
رفع عیب۲- در بعضی از کولر ها کلید قدرت وجود دارد که در واقع فاز اصلی مدار از این کلید عبور نموده. در صورت معیوب بودن کلید قدرت، به سبب عدم وجود فاز در مدار ،عیب۱- مشاهده می شود .کلید قدرت را می توان پس از خارج نمودن دو شاخه از پریز مورد آزمایش قرار داد بهتر است یکی از سر سیم ها را جدا کنید. اهم متر را بر روی رنج ۱*R قرار داده و رابط ها را به پایه های کلید متصل سازید .اگر کلید سالم باشد با قرار دادن آن بر روی حالت ON،عقربه منحرف شده و عدد صفر را نشان می دهد.در همین زمان با حرکت کلید بر روی حالت OFFعقربه به سمت بی نهایت باز می گردد. در غیر این صورت کلید معیوب است و می بایست آن را تعویض نمایید.

جهت درخواست تعمیر کولر بوشهر اینجا کلیک کنید

عیب۳- کولر روشن نمی شود.


علت۳- سیم های رابط قطع شده اند.
رفع عیب۳- اگر در سیم بندی مدار اصلی ،فاز یا نول قطع شده باشد،عیب۱ بوجود می آید بنابراین لازم است صحت اتصالات تا محل انشعاب بین ترموستات و کلید موتور فن بر رسی شود.

جهت درخواست تعمیر کولر بوشهر اینجا کلیک کنید

تعمیر کولر گازی

عیب۴- موتور فن روشن می شود اما کمپرسور براه نمی افتد.


علت۴- فاز یا نول اصلی کمپرسور قطع است.
رفع عیب۴- سیم های رابط را مورد بر رسی قرار دهید.در صورت مشاهده سیمی که از محل اتصال خود خارج شده ،نسبت به اتصال مجدد آن اقدام نمایید.

جهت درخواست تعمیر کولر بوشهر اینجا کلیک کنید