آموزش تعمیر جاروبرقی

آموزش تعمیر جاروبرقی

جهت مطالعه مقاله قبل آموزش تعمیر جاروبرقی اینجا کلیک کنید

عيب۱۳- مكش جارو ضعيف است.

علت ۱۳- كيسه زباله پر شده است.

رفع عيب ۱۳- كيسه را تخليه نموده و اگر از نوع پارچه اي است در فواصل زماني معين آن را بشوييد تا ذرات غبار از منفذ هاي پارچه خارج گردند.

جهت مطالعه مقاله قبل آموزش تعمیر جاروبرقی اینجا کلیک کنید

عيب ۱۴- مكش جارو ضعيف است.

علت ۱۴- لوله هاي رابط مسدود و يا سوراخ شده.

رفع عيب ۱۴- لوله هاي رابط مكش را از حيث ايجاد سوراخ در آن ها بر رسي نماييد و اگر شيئي مانند پارچه و يا پلاستيك در آن ها گير نموده، نسبت به خارج نمودنش اقدام نماييد.در بر رسي لوله هاي مكنده هميشه به تميز نمودن برس اصلي جارو توجه زيادي را معطوف داريد.

جهت مطالعه مقاله قبل آموزش تعمیر جاروبرقی اینجا کلیک کنید

عيب ۱۵- مكش جارو ضعيف است.

علت ۱۵- فيلتر بيش از حد كثيف است.

رفع عيب ۱۵- در مبحث اجزاء مكانيكي جارو به نقش و اهميت فيلتر اشاره شد از اينرو لازمست مرتبا” نسبت به تميزنمودن فيلتر اقدام نماييد.

جهت مطالعه مقاله قبل آموزش تعمیر جاروبرقی اینجا کلیک کنید

عيب ۱۶- از جارو به هنگام كار صداي زيادي بگوش مي رسد.

علت ۱۶- خرابي پروانه

رفع عيب ۱۶- جارو را باز نموده و پروانه يا پروانه ها (بعضي از جاروها داراي دو پروانه هستند مانند جاروي الكترولوگس ) را بازديد كنيد ودر صورت خرابي نسبت به تعويض پروانه معيوب اقدام نماييد.

جهت مطالعه مقاله قبل آموزش تعمیر جاروبرقی اینجا کلیک کنید

عيب ۱۷- از جارو به هنگام كار صداي زيادي بگوش مي رسد.

علت ۱۷- بلبرينگ ها يا بوش ها معيوب شده اند.

رفع عيب ۱۷- خرابي بلبرينگ و بوش سبب مي شود آرميچر با كفشك هاي قطب هسته در گير شود از اينرو صداي خشني در كاركرد موتور بگوش مي رسد . آن ها را بازديد كنيد و ياطاقان معيوب را تعويض نماييد.

جهت مطالعه مقاله قبل آموزش تعمیر جاروبرقی اینجا کلیک کنید

آموزش تعمیر جاروبرقی

عيب۱۸- از جارو به هنگام كار صداي زيادي بگوش مي رسد.

علت ۱۸- نگهدارنده هاي لاستيكي خراب شده اند.

رفع عيب ۱۸- در ماشين هايي چون جارو برقي كه معمولا” سرعت زياد موتور لرزشي شديدي را در بدنه ايجاد مي نمايد بين قطعات مختلف از رابط ها يا نگهدارنده هاي لاستيكي استفاده مي كنند.خرابي اين لاستيك ها سبب مي شود جارو در هنگام كار صداي زيادي را ايجاد نمايد. در صورت مشاهده اين عيب لاستيك هاي معيوب را تعويض نماييد.

جهت مطالعه مقاله قبل آموزش تعمیر جاروبرقی اینجا کلیک کنید