تعمیر یخچال در بوشهر

تعمیر یخچال در بوشهر

جهت دریافت خدمات یخچال بوشهر اینجا کلیک کنید

عیب

۱ – ﻳﺨﭽﺎل ﮐﺎر ﻧﻤﻰ ﮐﻨﺪ

علت

۱- ﭘﺮﻳﺰ، ﺑﺮق ﻧﺪارد

۲ – ﺳﻴﻢ دو ﺷﺎﺧﻪ ﻳﺎ ﭘﺮﻳﺰ ﺧﺮاب اﺳﺖ

۳- درﺟﻪ ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت روى ﺧﺎﻣﻮش ﻗﺮار دارد

۴- ﺑﺮق ﺧﻴﻠﻰ ﺿﻌﻴﻒ اﺳﺖ

راه حل

۱-برق را برسی کنید

۲-ﺳﻴﻢ دو ﺷﺎﺧﻪ ﻳﺎ ﭘﺮﻳﺰ را ﺑﺮرﺳﻰ ﮐﻨﻴﺪ

۳-درﺟﻪ ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت را روى ﻳﮑﻰ از درﺟﺎت ﻗﺮار دﻫﻴﺪ

۴-دو ﺷﺎﺧﻪ را از ﭘﺮﻳﺰ ﺑﺮق ﺟﺪا ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .زﻳﺮا در ﮐﻤﺘﺮ از ۱۸ وﻟﺖ ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر ﮐﺎر ﻧﻤﻰ ﮐﻨﺪ.

جهت دریافت خدمات تعمیر یخچال در بوشهر اینجا کلیک کنید

عیب

۲-ﻳﺨﭽﺎل ﺑﻪ اﻧﺪازه کافی ﺧﻨﮏ ﻧﻤﻰ ﮐﻨﺪ.

علت

۱-درﺟﻪ ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت روى ﮐﻢ ﻗﺮار دارد

۲-ﻳﺨﭽﺎل در ﺟﺎى ﮔﺮم ﻗﺮار دارد

۳-در ﻳﺨﭽﺎل ﺑﻴﺶ ازﺣﺪ ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد

۴-روى ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎى ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﺗﻤﻴﺰ ﮐﺮدن دارد

۵-ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻰ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ در ﻳﺨﭽﺎل ﻧﮕﻬﺪارى ﻣﻰ ﺷﻮد

۶-ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻳﺨﭽﺎل ﺗﺎ دﻳﻮار ﮐﻢ اﺳﺖ

۷-داﺧﻞ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﻓﮏ زﻳﺎد دارد

۸-گاز یخچال کم شده

راه حل

۱-درجه ترموستات را زیاد کنید

۲-ﺟﺎى ﻳﺨﭽﺎل را ﻋﻮض ﮐﻨﻴﺪ

۳-ﺣﺘﻰ اﻻﻣﮑﺎن درب ﻳﺨﭽﺎل را ﺑﺎز ﻧﮑﻨﻴﺪ

۴- ﺑﺎ ﺟﺎروﺑﺮﻗﻰ ﭘﺸﺖ ﻳﺨﭽﺎل را ﺗﻤﻴﺰ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ

۵-ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻳﺨﭽﺎل ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻰ در ﻳﺨﭽﺎل ﺑﮕﺬارﻳﺪ

۶-ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻳﺨﭽﺎل را ﺗﺎ دﻳﻮار زﻳﺎد ﮐﻨﻴﺪ

۷-ﻳﺨﭽﺎل را از ﺑﺮق ﺑﮑﺸﻴﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﻴﺰ ﮐﺮدن ﺑﺮﻓﮏ اﻗﺪام ﮐﻨﻴﺪ

جهت دریافت خدمات تعمیر یخچال در بوشهر اینجا کلیک کنید

عیب

چراغ داخل یخچال روشن نمی شود

علت

۱-لامپ سوخته

۲-برق یخچال قطع شده

۳-شستی کلید درست عمل نمی کند

راه حل

۱-لامپ را تعویض کنید

۲-دوشاخه یخچال و پریز برق را برسی کنید

۳-شستی را برسی کنید

جهت دریافت خدمات تعمیر یخچال در بوشهر اینجا کلیک کنید

تعمیر یخچال در بوشهر

عیب

۴-در حین کار کردن یخچال صدا می دهد

علت

۱-یخچال تراز نیست

۲-لوله های کندانسور با بدنه برخورد می کنند

۳-یخچال روی زمین لق می خورد

راه حل

۱-توسط پیچ های تنظیم پابه یخچال را تراز کنید

۲-عیب را برسی نمایید

۳-تعادل یخچال را به کمک پیچ های تنطیم برقرار کنید

جهت دریافت خدمات تعمیر یخچال در بوشهر اینجا کلیک کنید

تعمیر لباسشویی اتوماتیک

عیب یابی و تعمیر لباسشویی اتوماتیک

عیب :

ﭘﺲ از ﮐﺸﻴﺪن دﮐﻤﻪ ﺗﺎﻳﻤﺮ ﺑﻪ ﺑﻴﺮون ﭼﺮاغ روﺷﻦ ﻧﻤﻰ ﺷﻮد ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﺎرى اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻰ دﻫﺪ .

دلیل عیب :


۱ــ ﭘﺮﻳﺰ، ﺑﺮق ﻧﺪارد . ۲ــ درب ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.


در صورت برخورد با مشکل جهت دریافت خدمات تعمیر لباسشویی اتوماتیک اینجا کلیک کنید

عیب :


٢ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮق دارد و ﭼﺮاغ ﺳﻴﮕﻨﺎل روﺷﻦ ﻣﻰ ﺷﻮد اّﻣﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻴﭻ ﻋﻤﻠﻰ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻰ دﻫﺪ .

دلیل عیب :


۱ــ ﺷﻴﺮ ﺑﺮﻗﯽ ﺧﺮاب اﺳﺖ. ۲ــ ﺷﻴﺮ آب ﺑﺴﺘﻪ و ﻳﺎ آب ﻧﺪارد.


در صورت برخورد با مشکل جهت دریافت خدمات تعمیر لباسشویی اتوماتیک اینجا کلیک کنید

عیب :


٣. ﻟﺒﺎس ﺷﻮﻳﻰ روﺷﻦ اﺳﺖ اّﻣﺎ آب ﻧﻤﻰ ﮔﻴﺮد .

دلیل عیب :

۱ــ ﺷﻴﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ آب ﻧﺪارد ﻳﺎ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ۲ــ ﻓﺸﺎر آب ﺷﻬﺮ ﮐﻢ ﺷﺪه ۳ــ ﺷﻴﻠﻨﮓ ورودى ﺗﺎﺧﻮرده اﺳﺖ. ۴ــ ﻓﻴﻠﺘﺮ ورودى ﺷﻴﺮ اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﻰ ﮐﺜﻴﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ. . ــ ﺷﻴﺮ اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﻰ ﺧﺮاب اﺳﺖ۶ــ ﻫﻴﺪرواﺳﺘﺎت ﺧﺮاب اﺳﺖ.
۱ــ از ﺟﺎرى ﺑﻮدن آب ﺷﻬﺮ در ﺷﻴﺮ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﻴﺪ . ۲ــ ﻓﺸﺎر آب ﺷﻬﺮ از ﺣّﺪ ﻣﺠﺎز ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺒﺎس ﺷﻮﻳﻰ را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﻴﺪ . ۳ــ ﺷﻴﻠﻨﮓ ورودى را ﺑﺎزدﻳﺪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﮐﻪ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﻧﺴﺪادى ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ۴ــ ﺷﻴﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ را ﺑﺒﻨﺪﻳﺪ و ﺷﻴﻠﻨﮓ ورودى را از ﺷﻴﺮ اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﻰ ﺑﺎز ﻧﻤﻮده، ﭼﻨﺎن ﭼﻪ ﺗﻮرى ﺷﻴﺮ اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﻰ ﮐﺜﻴﻒ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺷﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ آن را ﺗﻤﻴﺰ ﮐﻨﻴﺪ .

در صورت برخورد با مشکل جهت دریافت خدمات تعمیر لباسشویی اتوماتیک اینجا کلیک کنید

تعمیر لباسشویی اتوماتیک

عیب :


٤ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻟﺒﺎس ﺷﻮﻳﻰ ﻓﻘﻂ آب ﻣﻰ ﮔﻴﺮد و ﻋﻤﻠّﻴﺎت ﺑﻌﺪى آن ﻣﺘﻮّﻗﻒ ﻣﻰ ﺷﻮد .

دلیل عیب :


۱ــ ﻫﻴﺪرواﺳﺘﺎت ﺧﺮاب اﺳﺖ. ۲ــ ﻣﻮﺗﻮر ﺗﺎﻳﻤﺮ ﺧﺮاب اﺳﺖ .

در صورت برخورد با مشکل جهت دریافت خدمات تعمیر لباسشویی اتوماتیک اینجا کلیک کنید

عیب :


٥ در ﺣﺎﻟﺘﻰ ﮐﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻟﺒﺎس ﺷﻮﻳﻰ ﺧﺎﻣﻮش اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﺎزﻧﻤﻮدن ﺷﻴﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ آب وارد ﻣﺨﺰن ﻣﻰ ﺷﻮد .

دلیل عیب :


۱ــ ﺷﻴﺮ اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﻰ ﺧﺮاب اﺳﺖ.

در صورت برخورد با مشکل جهت دریافت خدمات تعمیر لباسشویی اتوماتیک اینجا کلیک کنید

عیب :


ﻣﺎﺷﻴﻦ در ﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ داﺋﻤﺎ آب میگیرد و آب داﺧﻞ ﻣﺨﺰن در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻴﻨﻰ ﻧﻤﻰ اﻳﺴﺘﺪ و ﻣﺨﺰن ﻟﺒﺮﻳﺰ ﻣﻰ ﺷﻮد.

دلیل عیب :


۱ــ ﺷﻴﻠﻨﮓ ﻫﻴﺪرواﺳﺘﺎت ﺳﻮراخ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﻮاى ﻓﺸﺮده از آن ﺧﺎرج ﻣﻰ ﺷﻮد . ۲ــ ﻫﻴﺪرواﺳﺘﺎت ﺧﺮاب اﺳﺖ . ۳ــ ﻫﻴﺪرواﺳﺘﺎت ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻴﺴﺖ.

در صورت برخورد با مشکل جهت دریافت خدمات تعمیر لباسشویی اتوماتیک اینجا کلیک کنید


تعمیر انواع سشوار

عیب یابی و تعمیر انواع سشوار

عیب : موتور کار نمی کند

تعمیر انواع سشوار/ طريقه رفع عیب

ا- پریز برق ندارد،
بعد از اطمینان از برف دار بودن شبکه برق منزل نسبت

۲- سیم های رابط معیوب است.
به رفع عیب بریز اقدام کنید.

۳- موتور سوخته.
سیم های رابط را بازدید و رفع عیب و یا تعویض کنید.
به تعمیر کار مجاز مراجعه و موتور را تعویض کنید


عیب : موتور کار می کند اما صدای غیر عادی میدهد

تعمیر انواع سشوار/ طريقه رفع عیب

۱- عیب مکانیکی دارد.
بوش یا بلبرینگ های موتور باید عوض شود.

۲- شی، خارجی با پروانه تماس دارد. گیر آن را رفع کنید.

۳- آرمیچر سوخته استعیب : موتور صداي هوم می دهد ولی چرخش ندارد

طريقه رفع عیب / تعمیر انواع سشوار


۱- بوشها گیر مکانیکی دارد


۲- پروانه به بدنه یا محور موتور گیردارد.
پوش ها باید تعمیر و یا تعویض شود . پروانه را تعویض کنید.عیب : موتور کار می کند ولی هوا خارج نمی شود

طريقه رفع عیب / تعمیر انواع سشوار


پروانه هرز شده است.
پروانه را تعویض کنید .


عیب : در بدنه فلزی سشوار اتصال ایجاد شده

طريقه رفع عیب / تعمیر انواع سشوار

۱- المنت اتصال بدنه دارد.
۲- سیم های رابط داخلی به بدنه دستگاه اتصل دارد.

اتصالی را برطرف کنید

اتصال بدنه را رفع و با المنت را تعویض کنید .

تعمیر انواع سشوار

نکات ایمنی و در بکارگیری و استفاده از شسوار

۱- هیچ وقت سشوار را داخل آب قرار ندهید

۲- هیچگاه سشوار را پرت نکنید زیرا به قطعات الکتریکی آن صدمه وارد می شود و عایق بندی آن از بین رفته و سشوار اتصال بدنه پیدا می کند .

۳ – هرگز قسمت عقبی سشوار که در آن پروانه وجود دارد را به موی سر خود نزدیک نکنید . زیرا مو ها را جذب نموده و به دور خود می پیچد و موتو گریپاژ کرده و می سوزد .

۴ – هرگز سشوار را برای مدت طولانی استفاده نکنید .

۵ – سشوار را سریع و مداوم خاموش و روشن نکنید

جهت خواندن باقی آموزش های تعمیرات لوازم خانکی اینجا کلیک کنید