تعمیر یخچال در بوشهر

تعمیر یخچال در بوشهر

جهت دریافت خدمات یخچال بوشهر اینجا کلیک کنید

عیب

۱ – ﻳﺨﭽﺎل ﮐﺎر ﻧﻤﻰ ﮐﻨﺪ

علت

۱- ﭘﺮﻳﺰ، ﺑﺮق ﻧﺪارد

۲ – ﺳﻴﻢ دو ﺷﺎﺧﻪ ﻳﺎ ﭘﺮﻳﺰ ﺧﺮاب اﺳﺖ

۳- درﺟﻪ ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت روى ﺧﺎﻣﻮش ﻗﺮار دارد

۴- ﺑﺮق ﺧﻴﻠﻰ ﺿﻌﻴﻒ اﺳﺖ

راه حل

۱-برق را برسی کنید

۲-ﺳﻴﻢ دو ﺷﺎﺧﻪ ﻳﺎ ﭘﺮﻳﺰ را ﺑﺮرﺳﻰ ﮐﻨﻴﺪ

۳-درﺟﻪ ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت را روى ﻳﮑﻰ از درﺟﺎت ﻗﺮار دﻫﻴﺪ

۴-دو ﺷﺎﺧﻪ را از ﭘﺮﻳﺰ ﺑﺮق ﺟﺪا ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .زﻳﺮا در ﮐﻤﺘﺮ از ۱۸ وﻟﺖ ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر ﮐﺎر ﻧﻤﻰ ﮐﻨﺪ.

جهت دریافت خدمات تعمیر یخچال در بوشهر اینجا کلیک کنید

عیب

۲-ﻳﺨﭽﺎل ﺑﻪ اﻧﺪازه کافی ﺧﻨﮏ ﻧﻤﻰ ﮐﻨﺪ.

علت

۱-درﺟﻪ ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت روى ﮐﻢ ﻗﺮار دارد

۲-ﻳﺨﭽﺎل در ﺟﺎى ﮔﺮم ﻗﺮار دارد

۳-در ﻳﺨﭽﺎل ﺑﻴﺶ ازﺣﺪ ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد

۴-روى ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎى ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﺗﻤﻴﺰ ﮐﺮدن دارد

۵-ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻰ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ در ﻳﺨﭽﺎل ﻧﮕﻬﺪارى ﻣﻰ ﺷﻮد

۶-ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻳﺨﭽﺎل ﺗﺎ دﻳﻮار ﮐﻢ اﺳﺖ

۷-داﺧﻞ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﻓﮏ زﻳﺎد دارد

۸-گاز یخچال کم شده

راه حل

۱-درجه ترموستات را زیاد کنید

۲-ﺟﺎى ﻳﺨﭽﺎل را ﻋﻮض ﮐﻨﻴﺪ

۳-ﺣﺘﻰ اﻻﻣﮑﺎن درب ﻳﺨﭽﺎل را ﺑﺎز ﻧﮑﻨﻴﺪ

۴- ﺑﺎ ﺟﺎروﺑﺮﻗﻰ ﭘﺸﺖ ﻳﺨﭽﺎل را ﺗﻤﻴﺰ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ

۵-ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻳﺨﭽﺎل ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻰ در ﻳﺨﭽﺎل ﺑﮕﺬارﻳﺪ

۶-ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻳﺨﭽﺎل را ﺗﺎ دﻳﻮار زﻳﺎد ﮐﻨﻴﺪ

۷-ﻳﺨﭽﺎل را از ﺑﺮق ﺑﮑﺸﻴﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﻴﺰ ﮐﺮدن ﺑﺮﻓﮏ اﻗﺪام ﮐﻨﻴﺪ

جهت دریافت خدمات تعمیر یخچال در بوشهر اینجا کلیک کنید

عیب

چراغ داخل یخچال روشن نمی شود

علت

۱-لامپ سوخته

۲-برق یخچال قطع شده

۳-شستی کلید درست عمل نمی کند

راه حل

۱-لامپ را تعویض کنید

۲-دوشاخه یخچال و پریز برق را برسی کنید

۳-شستی را برسی کنید

جهت دریافت خدمات تعمیر یخچال در بوشهر اینجا کلیک کنید

تعمیر یخچال در بوشهر

عیب

۴-در حین کار کردن یخچال صدا می دهد

علت

۱-یخچال تراز نیست

۲-لوله های کندانسور با بدنه برخورد می کنند

۳-یخچال روی زمین لق می خورد

راه حل

۱-توسط پیچ های تنظیم پابه یخچال را تراز کنید

۲-عیب را برسی نمایید

۳-تعادل یخچال را به کمک پیچ های تنطیم برقرار کنید

جهت دریافت خدمات تعمیر یخچال در بوشهر اینجا کلیک کنید
پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *